اتوماسیون مکاتبات اداری

نرم افزار دبیرخانه که بر پایه shrepoint ، تهیه شده به نوعی اتوماسیون مکاتبات اداری را تسهیل می کند.

سیستم دبیرخانه الکترونیکی و کارتابل هوشمند به دفاتر متعدد و مجزای یک سازمان اجازه می دهد تا بر اساس نمودار سازمانی و نمودار پروژه ای مکاتبات را انجام دهند و افراد با هم گفتگو نمایند. بعلاوه دفاتر مختلف دبیرخانه سازمان توسط نرم افزار دبیرخانه در مکان های جغرافیایی متفاوت می توانند به تبادل نامه و اطلاعات بپردازند.

مشخصات سیستم کارتابل هوشمند و نرم افزار دبیرخانه الکترونیکی :
ثبت، مدیریت و گزارش گیری از نامه های داخلی، نامه های وارده و نامه های صادره

کارتابل هوشمند مدیران پروژه، مدیران بخش
گردش نامه در سازمان بر اساس چارت پروژه و چارت سازمانی

اتوماسیون مکاتبات اداری بر اساس ارتباطات سازمانی و پروژه ای
امکان بحث و گفتگوی سازمانی توسط اتوماسیون مکاتبات
ارتباط افراد سازمان بر اساس رده های سازمانی و پروژه ای

امکان جستجوی جامع نامه ها با رعایت حق دسترسی در اتوماسیون مکاتبات اداری
صدور نامه بر اساس رده های سازمانی در اتوماسیون مکاتبات اداری

تعریف مهلت پاسخگویی برای نامه ها و اخطارهای دیرکرد در اتوماسیون مکاتبات اداری
تولید اتوماتیک اسناد Word از روی اطلاعات جمع آوری شده نامه در اتوماسیون مکاتبات اداری
توسعه بر اساس استانداردهای برنامه نویسی shrepoint

https://i1.wp.com/ir-links.com/sadr.jpeg